วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านนาบอน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและอาเซียน 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        อย่างทั่วถึง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
Comments